Yeni yargı paketi taslağı, toplam 22 farklı kanunda 105 maddeyi değiştiriyor ve çalışmaların son aşamasına gelmiş durumda. Taslak, bir dizi önemli değişiklik içeriyor:

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında ikinci gizli tanık ortaya çıktı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında ikinci gizli tanık ortaya çıktı

Adli Para Cezaları:

Bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı ise 100 liradan 500 liraya çıkarılacak.
Mahkemelerce doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltilecek.

Manevi Tazminat Talepleri:

Manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu'na gelecek. Bu düzenlemeler 1 Nisan 2024 sonrası verilen kararlar için geçerli olacak.

Denetimli Serbestlik:

Denetimli serbestlik, her hükümlüye 1 yıl uygulamak yerine cezayla orantılı olarak uygulanacak. Hükümlü cezasının en az yüzde 40'ında ceza infaz kurumunda kalacak. Denetimli serbestlik süresi 3 yılı aşamayacak.
Türk Medeni Kanunu Değişikliği:

AYM'nin iptal kararı doğrultusunda, Türk Medeni Kanunu'nda kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğunu kapsayan madde yeniden düzenlenecek. Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı verilecek.
Hukukçular ve Uzlaşma Görüşmeleri:

Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular sınavsız olarak arabulucu olabilecek.
Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açılabilecek.

Koşullu Salıverilme Şartı:

Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, mahkûm oldukları süreli hapis cezasının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Hakaret Suçu:

Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.
Hakaret suçunda şikâyet süresi 1 yılı geçmeyecek.

Ağır Ceza Mahkemesinin Tazminat İstemleri:

Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge adliye mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlar kesin olacak.