'Torba Yasa' Çok Şükür TBMM'den Geçti!

TBMM’ne sevk edildiği zaman kapsamında birden çok kanun değişikliğini kapsadığı için kamuoyunda “Torba Kanun” olarak bilinen 6552 Sayılı  “İş Kanunu İle Bazı kanun Ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 10.09.2014 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Kanun taslağı TBMM geldiğinde hafızam beni yanıltmıyorsa toplam 61 maddeden oluşuyordu. Kanunlaştığında ise 146 maddeye ulaştı.

Kanunun bir başka özelliği de 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle TBMM’deki görüşmelerinin yeni yasama dönemine bırakılmasıydı. Ancak gerek işçi gerekse işveren kesimleri başta olmak üzere geniş kitleleri ilgilendirdiği için Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası TBMM tekrar toplanarak çok şükür tasarı kanunlaştırıldı!

Bu yazımızda takdir edersiniz ki torba kanun olarak tanımlandırılan kanunun bütünü üzerinde bir değerlendirme yapmamız mümkün değil. Söz konusu kanunun  “…Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması…” kısmı ile ilgili olarak çok da teknik tabirler kullanmadan vatandaşın en rahat anlayacağı şekilde özet bilgiler vermeye çalışacağım.

6552 sayılı kanunda Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edilen alacaklarla ilgili düzenlemeler 73’ncü maddelerde hüküm altına alınmıştır.

Yapılandırma kapsamında vergi asılları, bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları yer almaktadır.

Yukarıdakiler dışında kalan ve Maliye Bakanlığı tahsil dairelerince tahsil edilen; adli ve idari para cezaları, petrol kanununa göre alınan devlet hissesi ve devlet hakkı, şeker fiyat farkı,akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı,özel idare payı,madencilik fonu, gibi asli ve fer’i amme alacakları da yeniden yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırma kapsamındaki alacaklardan 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında olanların 2014 yılından önceki yıllar için 30/Nisan/2014 tarihinden(Bu tarih dahil) önceki dönemlere,beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilen beyannamelere ilişkin olması gerekmektedir.

2014 yılına ilişkin olanlarda ise 30/Nisan/2014 (Bu tarih dahil) önce tahakkuk etmesi,

Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda ise 30/Nisan/2014 (Bu tarih dahil) tarihinden önce yapılan tespitlerle ilişkin olması icap etmektedir.

Yapılandırma kapsamındaki alacaklardan kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması hâlinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi  şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir.

6552 sayılı kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir.

Bu kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların kanunda öngörülen şartların yanı sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (30 Kasım 2014) başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.

Yapılandırılan tutarın;  İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

 Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

 

 Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili fıkralara göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) On iki eşit taksit için (1,10),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

Taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

Ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.

6552 Sayılı Kanun ile yapılandırılan ve Maliye Bakanlığı tahsil dairelerince tahsil edilen alacaklar ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgiler kanun metininden yararlanılarak düzenlenmiş özet bilgilerdir. Maliye Bakanlığı yayımlayacağı tebliğ ile konuları daha detaylı ve gereken hallerde örneklendirerek açıklayacaktır.

6552 Sayılı kanunda bilanço esasına tabi mükelleflerle ilgili olarak düzenlenmiş olan ve kamuoyunda “Kasa Affı” olarak bilinen düzenlemeye ilişkin hükümler kanunun 74’ncü maddesinde hüküm altına alınmıştır.74’ncü madde uygulanışı yönüyle detaylı olduğu için bu yazımıza konu edilmemiştir.

YORUM EKLE