Milli Kültür Seferberliği

Batıdan ve içimizdeki batılılardan gelen etkili ve ardıcıl darbelerle kültür yapımız; iktisat hayatımız; devlet dokumuz ve devletlerarası konumumuzun sarsıldığı ve ağır bir bunalım içinde bulunduğu bilinen bir konu...
Milli yapımızı yeni kurar gibi, yeniden düzenlemeliyiz. Öncelikle de kültür hayatımızdan başlayarak... Kırk başlık altında bu konularla ilgili önerilerimi özetlemek istiyorum.
İlk on konu Milli Kültür Seferberliği ile ilgili olarak yapılması gerekenler...

Türk Dünyası

Türk Kültürü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılmağa uygun zenginliktedir. Görev bizimdir. Köklerimizden kaynaklanarak elde edilecek çağdaş eserler desteklenmeli ve büyük birikimimiz yeniden toplumlarımızın ve dünya insanlığının bilgisine sunulmalıdır.
Türk Dünyası ile ürettiğimiz kültür değerlerini birbirimize ulaştırmanın tam zamanındayız. TÜRKÜN YENİDEN DOĞUŞU böyle gerçekleşebilir.

Türkçe
Türk devletlerinde resmi dil, eğitim dili, haberleşme dili sadece ve sadece Türkçe olmalıdır. Her ülkenin kendi Türkçe’si...
Türkçelerimizi birbirine yaklaştıracak önlemler almalıyız. Terimler birliğini gecikmeden sağlamalıyız.
Birbirimizin Türkçelerini anlayacak ve anlaşacak kadar öğrenmeyi yaygınlaştırmalıyız.
Ülkelerimizde konuşulan başka dil, lehçe ve ağızlara da saygılı olmalı, onları da zenginliklerimiz olarak görmeliyiz.

İslam
Türk Milletinin dini İslam’dır. Müslüman olmayan Türkleri de İslam’a kazanmak bizim işimizdir.
Türk Milletinin Müslümanlığı, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre,Mevlana, Hacı Bayram Veli çizgisidir. Allah aşkı, insan sevgisi, başka inançlara müsamaha, gösterişten uzak dindarlık, kadını toplumdan dışlamamak, emeği kutsal bilmek, bilime gereken değeri vermek bu anlayışın temelleridir. Doğru Müslümanlık budur. Mezhep, yol, anlayış ayrımları asla bölünme sebebi olmamalıdır.
İnanç ve ibadet özgürlüğünün toplumun huzuru bakımından değeri unutulmamalıdır.
Ancak!
Yayılmacı ve sömürgeci ülkelerin aracı haline gelen misyonerliğe asla izin verilmemelidir.
İnsanlarımızın bilgisizliğinden, zayıflığından, yoksulluğundan yararlanarak yapılan hileli yöntemli ve bol para destekli misyonerliğin çok ciddi bir tehlike olduğu bilinmeli ve önlem alınmalıdır. En geçerli önlemin bilgiyi yaygınlaştırmak ve bilinç düzeyini yükseltmek olduğu da unutulmamalıdır.
İbadet yerleri çevre halkı için aynı zamanda birer bilgi , kültür ve dayanışma merkezi durumuna getirilmelidir.

Musiki
Mili kültürün en önemli unsurlarından biri olan musikimizin köklerimizden kopmadan gelişmesi ve yaygınlaşması için özendirici önlemler alınmalıdır.

Edebiyat
Edebiyatımızın milli köklerimize, halklarımızın değerlerine, çağdaş niteliklere uygun olarak gelişmesi için önlemler alınması gerekir. Edebiyat ürünlerinin içerde ve dışarda yaygınlaşması; halklarımızın bilinç düzeylerinin yükselmesi, ülkelerimizin dünyada olumlu tanınmasına katkı sağlayacaktır.

Güzel Sanatlar
İnsanlarımızın zevklerini geliştirecek güzel sanatlar alanında millilik, yerlilik, çağdaşlık ve nitelik ölçekleri esas alınarak destekler verilmeli ve yaygınlaşma sağlanmalıdır.

Müzeler ve Kütüphaneler
Müzeler ve kütüphaneler kitapların ve kültür kalıntılarının depolandığı yerler olmaktan çıkarılmalı, yepyeni bir yaklaşımla insanlarımıza sunulmalıdır. Gençlerimizin zamanlarını bu kültür yuvalarında değerlendirmeleri için özendirici önlemler alınmalıdır. Buralar birer kültür merkezi olarak kullanılmalıdır.

Basın Yayın
Basın ve yayın dünyamızdaki başı boşluk önlenmelidir. Özellikle televizyonlarda ve bilgi ağlarında yozlaşmaya ve yabancı kültür ve zihniyetlerin toplumlarımızı istilasına yönelik yayınlar önlenmelidir. Basın yayın dünyamızda milli yararlara ve halklarımızın çıkarlarına katkı sağlayacak bilgi ve bilinç düzeyi yüksek yayınlar özendirilmeli ve desteklenmelidir.
Neden mi halklar diyorum?
Çünkü büyük milletimiz çeşitli ülkelerdeki halklardan oluşmuş bir bütünlüktür.


YORUM EKLE