Devletin Bekası Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığımızda “Beka” kelimesi ‘kalıcılık, ölmezlik’ olarak tanımlanmıştır.

Siyasetçilerin beceremedikleri, yönetemedikleri anda en kolay sığındıkları ve vatandaşı ikna etmeye çalıştıkları cümlenin başına ve/veya sonuna “Devletin bekası için…” ifadesini yerleştirirler.

93 yıldır Türkiye Cumhuriyeti devletini ve/veya siyasi partilerini yönetenler (ben onlara yönetemeyenler diyorum) hep “Devletin Bekası” derler.

Nedir bu “Devletin Bekası”bir başka ifade ile devletin kalıcı, ölümsüz olması? 

Bir görüşe göre; Devletin bekası, özetleyecek olursak, hiyerarşik bir düzene oturtulmuş yönetim mekanizmasının mevcudiyetinin mutlak ve koşulsuz korunumunu ve devamlılığını amaçlayan, bu amaçla yapılan her şeyin sorgusuz sualsiz meşruluğunu kabul eden bir düşünce sistemidir. Kural olarak, yapılan eylemin din, ahlak, etik vb. evrensel normlarla uyum sağlaması arzu edilen veyahut beklenen bir şey değildir.(1)

Devlet idare etmek ahlak ve adalet gibi iki temele dayandığı için tarih boyunca âlimler, devlet adamlarını ikaz etmişler, yazdıkları eserlerle onlara nasihat ve tavsiyelerde bulunmuşlardır. Bu tür eserlerin en meşhurlarından biri de, yarım asırlık devlet adamlığı tecrübesine sahip Selçuklu veziri Nizamülmülk’ünSiyasetname’sidir.(2)

“Hukuk devleti” kavramı üzerine son iki yüz yıldır Batı’da oluşmuş güçlü bir literatür vardır.

Fakat Aynı Batı’da “sosyal devlet” kavramı için zengin bir literatür oluşmamıştır.

“Hukukdevleti” kavramı ilk kez Almanya’da, 1798’de kullanılmıştır. Bu terimin ana vatanı

Almanya’dır. “Hukuk devleti”, en yalın şekilde hukukla sınırlandırılmış devlet olarak

tanımlanır. Başka bir ifade ile “Hukuk devleti” kendi yaptığı hukukla kendini

sınırlandıran devlettir. Bundan amacın, toplum yaşamına bir veya birkaç kişinin keyfiliğinin

değil, yasaların egemen olmasını sağlamak olduğu açıktır(3)

Yukarıda yer verdiğimiz“Devlet Bekası” tanımlamalarına daha birçoklarını ilave etmek mümkündür.

Bütün tanımlamalardan ve dünyanın yaşanmışlarından “Devlet Bekası” ‘nın temel ilkelerini şöyle sıralayabiliriz.


1- Devlet yönetiminin ana prensibi ahlaklı ve adaletli olmaktır.

2- Toplum yaşamında bir yada birkaç kişinin keyfiliği değil kanunlar egemen olmalıdır. 

3- Devletin işleri kayıt altında olmalıdır, bir arşivi bulunmalıdır.

4- Herkes liyakatine göre değerlendirilmelidir.

5- Devlet adamı zulmetmemelidir. Kendisi zulmetmiyorsa dahi görevlendirdiği kişinin zulmetmediğini de takip etmelidir.

6- Devlet merhametli olmalıdır.


Dünyada en zor şeylerden birisi teorik olarak doğru olan, söylenen şeylerin pratikte, uygulamada yapılmaması ve/veya yapılamamasıdır. Yukarıda altı başlık halinde saydığımız temel ilkelere aklı başında olan hiç kimse itiraz etmez, edemez.

Değişik kaynaklarda farklı bilgiler yer almakla birlikte tarihteki ilk Türk Devleti MS 552-582 yılları arasında yaşayan ve kurucusu Bumin Kağan olan Göktürk Kağanlığıdır.

Bugün başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere mevcudiyetini bağımsız devlet olarak sürdüren 7 Türk Devleti vardır. Bunun yanı sıra federal veya özerk Türk Devletleri de vardır.

93 yıllık Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekasının temeliahlak ve adalet olmalıdır.

Ancak günümüz dünyasında beka kelimesinin TDK’daki karşılığı olan kalıcılık/ölmezlik olabilmesi için aşağıdaki gerekliliklerde artık olmazsa olmazdır.

1- Vatandaşlar yaşamlarında ve düşüncelerinde hür olmalıdır.

2- Eşit eğitim şartlarına sahip olmalıdır.

3- Gelir dağılımı azami ölçüde adil olmalıdır.

4- İş dünyasında eşit rekabet şartları olmalıdır.

5- Toplumda kadına layık olduğu değer verilmelidir.

Bu liste uzar gider. Peki! Türkiye Cumhuriyetinde bunlar var mıdır? Hiç yoktur diyemeyiz ancak dünya tarihinde hep var olan bir devlet olarak layık olduğu şekilde vardır da diyemeyiz!

Şahsi kanaatim şudur ki bugünün Türkiye’sinde adalet duygusunda zayıflama, hür düşünce eksikliği, eğitimde eşitsizlik, işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik, eğitimde kalitesizlik, mal ve hizmet üretiminde yetersizlik, sevgi dilinin olmaması, toplumun kutuplaşması ilh…“Devlet Bekası” kavramını zayıflatan birçok gerçekle yaşamaktayız.

Artık Türkiye Cumhuriyeti olarak “Devlet Bekası” tanımını sadece terör ve güvenlik başlıkları ile sınırlı düşünmemek durumu ile karşı karşıyayız.

(1)   https://emekarasi.wordpress.com/2013/12/09/devletin-bekasi-uzerine/

(2) http://www.hicrandergisi.com/siyaset/devletin-bekasi-icin-7-tavsiye-.html

(3) http://hasancoskun.net/pdf/hukuk-devleti-mi-devletin-hukuku-mu.pdf

 

YORUM EKLE