CUMHURBAŞKANINA AÇIK MEKTUP

 Sayın Cumhurbaşkanım, temsil ettiğiniz büyük Türk milletinin mensubu olma şerefini bahşeden Allaha hamt, zatıâlinize ve şahsınızda büyük milletime saygılarımı arz ederim.   

Sayın Cumhurbaşkanım, uhdenizde bulunan yüce makamın Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk milletinin birliğini temsil makamı olduğu hususu, şahsınızı seven, sevmeyen her vatandaşımızın olduğu gibi şahsımın da idraki dâhilindedir.

Milleti temsil eden yüce makama düşecek zere kadar gölgenin milletin şeref ve onuruna düşeceği, milletin birliğine halel getireceği bilinci ile yüce makama duyulan saygı, gösterilen ihtimam; Türk milletinin tarihi kodlarında saklıdır ve engin kültüründen beslendiği malumunuzdur.  Gene malumunuzdur ki makamların sahibi millet baki, makamlarda bulunma şerefini taşıyanlar fani ve geride bıraktıkları hizmetleriyle yâd edilirler.

Dünya dengelerinin alt üst olma ihtimalinin hiç olmadığı kadar yüksek olduğu, içinde bulunduğumuz hassas dönemin en hassas bilgilerinin zatıâlinizde bulunduğundan şüphe olmadığı gibi; fesat yuvalarının milletimize, devletimize, milli birliğimize kastetme planlarına herkesten çok vakıf olduğunuzdan da şüphe yoktur.

Bu durum muvacehesinde sizin iktidarınızda dâhil olmak üzere, altmış yıldır yapılan hatalar ordumuzu bugün savaşa mecbur etmiştir. Bu vesileyle ülkenin ve milletin selameti için alındığından şüphe olmayan kararla tarihte hayırla yâd edilmeniz umut edilir.

Fesat yuvalarının oyunlarının bozulmasında en büyük ihtiyacımız olan milli birliğin tesisi için başta zatıâliniz olmak üzere, her gün hep birlikte milli birlik çağrıları yapmaktayız. Milletin vicdanında karşılık bulan içinde bulunduğumuz durumun ve bu çağrıların milleti çelik bir yumruk haline getirdiğine şahit oldukça yarınlara daha güvenle bakıyoruz. Milletin sarsılmaz imanıyla had safhada galebe gelen bu birlik ruhu ne kadar önemliyse, teşekkül eden ruhun muhafazası da şüphesiz o kadar önemlidir.

Kavi düşmanın yanında bozguncu beşinci kol uzantılarının bu birliği bozmak için içerden, dışarıdan kol kola harekete geçtikleri apaçık ortadayken bu ruhu muhafaza etmek için yapılamayacak hiçbir fedakârlığın olmadığı kanaatindeyim. Zatıâlinizin de aynı kanaatte olduğuna kaniyim.  

Bu cihetle, bazı zamanlarda, bazı meselelerin ertelenmesi yapılmasından daha hayırlı, sonuçlar doğuracağına inanmaktayım.

Şöyle ki;

        -Elde edilen fırsatla haklı sebeplerle girişilen harekât sahasından şehitler kervanının yola dizildiği bu günlerde; hukuken hakkınız olan Genel başkanı olduğunuz partinin etkinliklerine katılmayı bir müddet ertelediğinizi deklere etmeniz, uhdenizde bulunan makamın birleştiricilik vasfına ve zamanın ruhuna uygun olurdu.  

       - Her türlü takdirin üzerinde değer bulacak bu davranışla yüce makamı siyaset üstü konuma taşımanız; halde ve gelecekte devletin karşılaşacağı özel zamanlar ve haller karşısında sayılamayacak kadar çok faydalarının olacağı, fevkalade önemli bir teamülü devlet hayatına yerleştirmiş olmakla hayırla yâd edilmenize ayrı bir vesile teşkil ederdi.    

      -Bu saygın tavır karşısında milletten alacağınız güç; içerdeki, dışardaki muarızlarınızı daha ihtiyatlı, itidalli olmaya, daha itinalı bir dil ve üsluba sevk ederek meselenin hallinde emsalsiz bir dayanak olurdu.

       -Dost, düşman herkesin takdirle karşılayacağı bu saygın tavır, tarihi fırsatın milli meselenin parti meselesine indirgenmesinin önüne geçilmiş olmakla kalmaz, siyaseten daha güçlü hale gelmenize vesile olurdu.

           

Haklılığı ve isabeti tartışılmayacak kadar açık olan; girişilen harekâtın ortaya çıkartacağı komplikasyonların kestirilmesi mümkün olmadığı gibi, meselenin vuzuha kavuşmasının ne kadar zaman alacağını kestirmekte zor. Binaenaleyh zaman geçmiş değildir, duruma uygun olduğu düşünülen bu tavrın sağlayacağı kazanım, yangından mal kaçırma görüntüsü veren parti etkinliklerinde elde edilecek kazanımdan çok daha önemli ve daha yüksek olacağına dair inancımı yüksek müsaadelerinizle paylaşmak istedim.

Şahsınıza ve şahsınızda yüce milletime, kahraman ordumuza baş sağlığı, şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diler şükranlarımı arz ederim. Yüce Allah’tan ordumuza muzafferiyetler niyaz ederim.

Arz ederim.
YORUM EKLE