ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK TARİH GÖRÜŞÜ

Kaynak yayınları Atatürk döneminde ve Atatürk’ün gözetiminde çıkarılan 4 ciltlik
tarih ders kitabını yeniden yayınladı. İlk yayın tarihi 1932… Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti
tarafından yazılmış ve Atatürk tarafından kendi el yazısıyla düzeltmeler ve ekler yazılmış.
Kimi yerlerini de doğrudan kendisi yazmış.
Bu eserden alıntılar yaparak Atatürk döneminin Türk Tarihi anlayışını ilginize
sunuyorum. Söz konusu olan Türk kavminin başlangıç dönemi ve diğer halklara olan
etkisidir. Gelin bu kitaptan alıntıları birlikte okuyalım:
Dünyanın başka taraflarında insanlar, kaya ve ağaç kovuklarında en koyu vahşet
hayatı yaşarken, TÜRK, Anayurdunda kereste, maden medeniyetleri devirlerine kadar
ulaşmıştı. İnsanlıkla hayvanlığı gerçek ve açık şekilde ayıran devir, hayvanları ehlileştirme
devri, en evvel burada açılmış; tabiatı insan iradesine boyun eğdirerek işlemenin ilk durağı
sayabileceğimiz çiftçilik burada başlamıştır. Arpa, buğday, çavdar gibi tanelerin; koyun, keçi,
at, deve gibi hayvanların kökeni de burasıdır. Dağlarda bunların asılları olan yabani cinsler
bugün dahi bulunmaktadır.
Kafkas Dağlarından, Tanrı Dağlarına ve oradan Gobi Çölleri boyunca doğuya uzanan
eski Türk Denizi, saydığımız Ulu Dağları örten buzların verdiği sularla besleniyordu. Türkler
burada tabiatın elverişli şartları içinde gayet çabuk çoğalmışlardı.
Buzul Devrinin sona ermesi, Büyük Türk Denizi havzasındaki iklim şartlarını
değiştirdi. Yavaş yavaş çekilen buzlar, Asya’nın Kuzeyi ve en yüksek dağları ile sınırlı kaldı.
Sular azaldı. Gitgide daralan denizlerin yerinde göller, bataklıklar kaldı. Irmaklar, çaylar cılız
derelere döndü. Bunlardan birçokları kurudu. Yeni kara parçaları meydana geldi. Bol
yağmurla sulanan yeşil ovalar kurak ve çorak çöller haline geldi.
Ondan sonra Orta Asya binlerce yıl içinde Çin’e, Hint’e, Ön Asya’ya, Kuzey
Afrika’ya ve Avrupa’ya dalgalar halinde gitti. Bundan 7 asır evveline kadar Türk göçleri
devam etti, gittikleri yerleri uygarlaştırdılar.
Anayurt’ta kalan Türklerin hayatları değişti. Daha çok hayvancılığa uygun hale
gelmesi sonucunda Tarım Uygarlığının hayvancılık bölümü yaygınlaştı. Uygun yerlerde tarım
ve şehirleşme devam etti. Bu alanda Türk Tarihinin yeniden oluşumu gerçekleşti.
Çin’e en az 7 bin yıl önce giden Türkler buradaki halkları yönettiler. Oraya uygarlığı
ve Tek Tanrıya inanmak dinini götürdüler.
Hint’e giden Türkler “Maymun sürüleri gibi yaşayan” kara derili insanları toparlayıp
yönettiler. Onlarla karıştılar ve yeni ırklar ortaya çıktı.
Aşağı Mezopotamya’ya Türklerin gidişi 7 bin yıl önceye dayanır. Burası bataklıklar
halindeydi. Yerli halkları yönetimleri altına alan Türkler burada Sümer Uygarlığını kurdular.
Etiler denilen Anadolu Halkının ortaya çıkmasını sağladılar.
Mısır’a gidenler Nil Deltasına yerleşip orada bir uygarlık oluşmasını sağladılar.
Eğe Havzasında Turova Devletini kurdular. Girit uygarlığı da Türklerin eseridir.
Avrupa da İtalya’ya yerleştiler. Buradaki halkları yönetip Roma şehrini kurdular.
Avrupa’nın Orta ve Kuzeylerine yayıldılar. Buradaki halklara uygarlık öğrettiler.
Anayurt’tan gidip başka diyarlarda devletler kuran Türkler sayıca azdılar. Yönettikleri
çoğunlukta halklar içinde eriyip gittiler. Ama derin etkiler bırakarak…
Anayurt’ta yani Ortalık Asya’da daha açılmamış binlerce kurgan ve incelenmemiş
şehir kalıntıları var. Bunlar bir gün bilimlik yöntemlerle incelenecek ve gerçek apaçık ortaya
çıkacaktır.
Hazar’ın doğusunda bugün Türkmenistan denilen ülkede Aşkabat yakınlarında Anu
Kazısı gerçekleri bir ucundan ortaya çıkarmıştır. Kazı Başkanı Pumpelly çıkardığı belgelerden
bazı gerçeklere ulaşmıştır. Ona göre bu Türk Anayurdunda bundan 10 bin yıl önce hayvanlar
ehlileştirilmiş, maden sanatları ortaya çıkmıştır. 8 bin yıl önce maden sanatları geliştirilmiştir.
Yani buradaki uygarlığın kökenleri bundan 11 bin yıl önceye kadar gider.Ne derler… “Gül bahçemi gör de, baharımı anla...” Anu bizim baharımızın gül
bahçesinin güllerinden sadece birisidir.
Son cümleler benim… Öncekiler ise, Atatürk döneminin… Bu konu devam etmelidir.
“Türk var mı, yok mu?” tartışmasına bir de buralardan bakalım… Bakalım daha neler var.

YORUM EKLE