Allah'a Aşk İle Ulaş

Allah'a ulaşmak, Allah'a erişmek, Allah'a yücelmek, Allah ile buluşmak... Din yolunda olan insanın en yüce ereği... Yani AŞK...
AŞK'ı veren de yüce ALLAH...

Hikmetler Divanı'nda en çok söylenen sözdür. AŞK...

Yüce Allah aşıklara verdi aşkını
Şükürler olsun yanıp tutuştum ben de
İki âlem gözlerimde haşhaş tanesi
Görünmedi yalnız Hakk'ı sevdim ben de

Candan geçdim yalnız Hakk'ı cana kattım
Ondan sonra derya olup taştım ben de
Mekansızlığı seyrederek mâna açtım
Dünya, ukba yüzbin defa boşadım ben de

Aşk Allah'a ulaşma coşkusu... Aşk'ın amacı ALLAH... Amaç sonsuzluk olunca AŞK'ın kendisi de amaç:

Aşk yolunda yok olayım Hak bir ve var
Ne eylersen âşık eyle ey Allah'ım
Aşk gelince neler olur?

"Aşkın kıldı şeyda beni
Cümle âlem bildi beni
Kaygım sensin dünü günü
Bana sen gereksin sen"

Aşk olmayınca ne olur?

"Aşksızların ne dini var ne imanı
Allah Elçisinin sözleri anlam kaynağı
Nasıl desem anlayan bilen hani
Bilmeyene desem gönlü katı olur"

Aşk anlatmakla anlaşılır işlerden değil... Aşk'ın tadın-dan kokusundan birşeyler gelmese ne anlarız Aşk'tan... Aşk'ı duymak ve yaşamak gerek...

"Aşıkların bildiklerini halk bilemez."

Aşıklar nefslerini öldürür ve Allah'ta dirilirler. Aşıklar sonsuzluk sırrı içinde yok olarak sonsuzluğa ulaşırlar. Bu-nun için de aşıklar ölmezler...

"Gerçek aşıklar diridirler ölmezler
Ruhları da yer altına girmezler
Zâhid âbid bu anlamı bilmezler
Gerçek aşıklar halkın Hızır'ıdırlar"

Aşkın Kaynağı Nedir?
Aşk gelince mi BİRLİK BİLİNCİ doğar, BİRLİK BİLİN-Cİ mi AŞK'ı oluşturur. İkisi de olur. Bir gerçek var... AŞK ile BİRLİK BİLİNCİ bir arada olur.

Nedir Birlik Bilinci?

İnsanoğlu her zaman ve zeminde kendisini var eden ve yöneten bir VARLIĞIN var olduğunu bilmiştir. BAZEN TEK TANRI, BAZEN ÇOK TANRILAR, BAZEN YILDIZ-LAR, BAZEN AY, BAZEN GÜNEŞ...
TANRI anlayışları içinde doğruya en yakın olan TEK TANRI inancıdır. "Doğruya en yakındır" çünkü akla, mantığa, bilimlik yaklaşıma en uygun olanıdır.
Birden çok KUDRET'in elinde varlık ne olurdu? Kar-maşadan başka ne ortaya çıkardı. Bakınız Varlığın sonsuz düzenine... İşte TEK TANRI inancının kaynağı...
"TEK TANRI inancı doğruya en yakındır" diyorum. Doğru olan ise TEK'in yani SONSUZLUĞUN yani BİR'in TANRI olduğu anlayışıdır.
SONSUZ olandır ALLAH... Allah'tan başka varlık olsa ALLAH sınırlanmış olur. Her şey ALLAH'tandır. Gerçek VAR OLAN sadece ALLAH'tır. Allah'tan başka var de-diklerimizin varlığı mecazidir, izafidir, görecelidir. Gölgenin varlığı gibi...
İşte AŞK... Mecazi olan ama Mutlak'tan gelen İNSAN'ın Mutlak'a geri dönmek coşkusunun adı...
Fenafillah dedikleri, Allah'ta yok olma ve ALLAH ile sonsuzluğa ulaşma halidir. SONSUZ güzellik, SONSUZ iyilik, SONSUZ hoşluk, SONSUZ hoşnutluk, SONSUZ DİNGİNLİK, SONSUZ mutluluk... Sonsuz boyutta sonsuzluk...

Bakınız bu coşku ile Ahmet Yesevi'nin dediğine:

Baştan geçtim, candan geçtim hem imandan
Bir ve Var'ım cemalini görür müyüm?

Peki bu dörtlük ile ne diyor ki:

Gerçek dertliye benim ilaç benim derman
Hem âşıkım, hem aşık olunan benim canan
Rahmet eyleyim, adım Rahman, zâtım Sübhan
Bir nazarda içlerini safâlı kıldım.

Aşık kim? Kim maşuk? Kim kime aşık olmuş? Kim Enel-Hak demiş, kim sübhani, sübhan benim... Bu iş in-ce iş, düz mantığı aşan iş... İşte Hikmet:

"Canı gördüm cananda
Aşkı gördüm meydanda
Aşıkların meydanı
Cümle bostan içinde

Eri gördüm erleştim
İstediğimi sordum
Her şey sendedir, dedi
Kaldım hayret içinde
Miskin Hoca Ahmet cânı
Hem gevherdir hem kaynak
Cümle O'nun mekânı
O mekânsızlık içinde"

Ayık olalım ve anlayalım ki, biz Panteizm'den söz et-miyoruz. Hatta dediğimiz Vahdet-i Vücut da değil... Halla-cı Mansur'un dediğini, biz demiyoruz. Ama Mansur'un dediği doğruydu Hallac için...

İşte Hikmetler:
Mansur der: "Enel Hak" erenler işi, doğru.
Mollalar da: yanlış, gönlüne kötü gelip
Söyleme Ene'l Hak, kafir oldun Mansur der
Kur'an içinde budur deyip öldürdüler taş atıp
Bilmediler mollalar Enel Hak'kın manasını
Zahir ehline hal ilmini Hak görmedi münasip

Mansur aşk şehididir:
Şeyh Mansur öz başını darda gördü
Nur gönderdi Hak cemalini orda gördü.

Mansur'a sırlar açıldı. Mansur sırları açıkladı. Dar'a güle oynaya gitti. Vücudunu kesip biçtiler, sema ile raks ile cevap verdi. Kendisine eziyet yaptıklarını sananlara dualar etti. Herkes için iyilik istedi. Mansur darda AŞK ya-şadı. Kanı ile abdest alıp AŞK NAMAZI kıldı.
Diyorum ki, AŞK ince iştir. İşin doğrusunu ALLAH bi-lir. Sonsuzluğu ancak sonsuzluk anlar.
İşte Hikmet:

Evvel Hu, Ahir Hu deyip sarsıl
Hak cemalini göstermese ne olur
Zahir Hu, Bâtın Hu deyip yola gir
Hak cemalini göstermese ne olur.

Diyorum ki, herşey O'dur. Evvel de, ahir de, görünen de, görünmeyen de... diyordu. Ahmet Yesevi...

YORUM EKLE