POLİTİKA:
Erdoğan'ın doktoru konuştu!

Cumhurbaşkanı Tayyip Er­do­ğan'ın dok­to­ru ve AKP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Cev­det Er­döl, Kı­zı­lay ve Ye­şi­lay gi­bi ku­ru­luş­la­rın dev­let ta­ra­fın­dan des­tek­len­me­si­ni ön­gö­ren ka­nu­ni dü­zen­le­me ve Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan'ın sağ­lı­ğı ko­nu­sun­da ya­pı­lan ya­yın­lar hak­kın­da Vah­det gazetesinden Çınar Coşkunserçe’ye de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.

DÜNYANIN EN FİT LİDERİ

"Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan'ın sağ­lı­ğı ile il­gi­li bir so­ru­nu yok­tu­r” di­yen Er­döl şöy­le de­vam et­ti: “Bi­raz ön­ce bir ar­ka­da­şı­mız söy­le­di. Bir Ame­ri­kan der­gi­sin­de ya­yın­lan­mış. Dün­ya'nın en fit li­der­le­ri ara­sın­da Cum­hur­baş­ka­nı­mız da gös­te­ril­miş. Bun­dan da­ha baş­ka bir şey söy­le­me­ye ge­rek var mı?"

ACİL SENARYOLARIMIZ HAZIR

Er­do­ğan'ın sağ­lı­ğı ko­nu­sun­da her za­man ge­rek­li ted­bir­le­ri al­dık­la­rı­nı an­la­tan Er­döl, "Cum­hur­baş­ka­nı­mız için yurt içe­ri­sin­de ve yurt­dı­şı için acil se­nar­yo­la­rı­mız var­dır. Gi­de­ce­ği­miz her yer­de acil du­rum­lar­da baş­vu­ra­ca­ğı­mız has­ta­ne­ler ön­ce­den araş­tı­rı­lır. Ek­sik­lik­ler var­sa tes­pit edi­lir. Bu­ra­la­ra ge­re­kir­se mal­ze­me ve uz­man gö­tü­rü­lür. An­ka­ra için gi­di­le­cek has­ta­ne Ata­türk Has­ta­ne­si olu­yor. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ya­nın­da sü­rek­li ola­rak ya ben bu­lu­nu­yo­rum ya da Prof. Dr. Ser­kan To­pa­loğ­lu olu­yor" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

YURTDIŞINDA KAN İHTİYACI

Erdöl şöyle devam etti: "Me­se­la, Af­ri­ka'ya gi­diyoruz. Bu­ra­da ola­ca­ğı­mız yer­ler­de, ge­re­kir­se acil ola­rak baş­vu­ra­ca­ğı­mız has­ta­ne­ler be­lir­le­ni­yor. Var­sa ek­sik­lik­le­ri­ni tes­pit ede­ce­ğiz. Kan ih­ti­yaç­la­rı fa­lan vs ön­ce­den dü­şü­nü­lü­yor."

CUMHURBAŞKANI FAZLA ÇAY TÜKETMİYOR

"Cum­hur­baş­ka­nı­mız bil­di­ği­miz kla­sik ça­yı çok tü­ket­mi­yor. Ben şah­sen çok çay iç­mi­yo­rum. Es­ki­den çok içer­dim. Son­ra şe­ker­siz iç­me­ye baş­la­dım. Ta­dı­nı ala­ma­dım. Bir müd­det di­ren­dim ve alış­tım. Şim­di şe­ker­li içe­mi­yo­rum. Şe­ker­siz de çok ca­nım is­te­me­di. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın özel bir kı­sıt­la­ma­sı yok ne is­ter­se onu içi­yor. Özel ola­rak şu­nu içi­yor di­ye bir şey yok." Cev­det Er­döl şöy­le de­vam et­ti; "Ba­ğım­lı­lık­la mü­ca­de­le sa­de­ce ka­nun­la dü­zen­le­ne­cek iş­ler de­ğil­dir. Top­lum­sal du­yar­lı­lık da ge­re­kir. An­ne ba­ba du­yar­lı­lı­ğı ge­re­kir. Ai­le du­yar­lı­lı­ğı­na, çev­re du­yar­lı­lı­ğı­na önem ve­ri­le­bi­lir­se bun­lar­la mü­ca­de­le edi­lir. Yok­sa sa­de­ce ka­nun çı­kar­mak­la ol­maz. Sa­de­ce ka­nun ko­ya­rak bir so­ru­nu çöz­mek müm­kün de­ğil­dir. Ye­şi­la­y’­ın bu ko­nu­da­ki du­yar­lı­lı­ğı ta Cum­hu­ri­ye­tin ilk yıl­la­rın­dan iti­ba­ren de­vam eder."

MÜCADELE İNÖNÜ ZAMANINDA BAŞLADI

"Me­se­la, İs­met İnö­nü­’nün al­kol hak­kın­da­ki ko­nuş­ma­la­rı­nı din­le­se­niz. Tıp kon­gre­sin­de ko­nuş­muş. Aca­ba bu han­gi par­ti­li der­si­niz. On­la­rın za­ma­nın­da baş­la­mış al­kol ile mü­ca­de­le."

ALKOLÜN YASAKLANMASI TEKLİFİ İLK 1920'DE

"Ben Os­man­lı­ca da bi­li­yo­rum. Os­man­lı­ca me­tin­ler­de oku­dum. Bun­la­rı in­ce­li­yo­rum. En­te­re­san şey­ler var. Me­se­la al­ko­lün ya­sak­lan­ma­sı, tü­tü­nün ya­sak­lan­ma­sı ilk de­fa 1920’li yıl­lar­da ka­nun tek­li­fi ola­rak ve­ril­miş. Kırk­la­re­li me­bu­su Fu­at Umay ta­ra­fın­dan ve­ril­miş. Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu­’nun da ku­ru­cu­su­dur ay­nı za­man­da bu ki­şi. Ka­nun tek­li­fi­ni ve­ri­yor. Bu Hıf­zı­sıh­ha ka­nu­nun­da var di­ye tek­li­fi ka­bul edil­mi­yor. Hat­ta o dö­nem­de Di­yar­ba­kır me­bu­su Ca­vit Bey di­ye bi­ri­si, 'oto­büs­ler­de tü­tün kul­la­nı­mı ya­sak­lan­sın' di­yor. Kaç ta­ne oto­büs var? Ne ka­dar ile­ri gö­rüş­lü bir dav­ra­nış. Ma­ale­sef o za­man bun­lar ka­nun­laş­ma­mış. Ka­nun­laş­sa ne ka­dar iyi olur­du."

ZARARLI OYUNLAR MUTLAKA ŞİKAYET EDİLMELİ

"İnternetteki zararlı oyunların mutlaka şikayet edilmesi gerekir. Dün gazetelerde vardı. Bir çocuk üç gün bilgisayarın başından kalkmamış ve ölmüş. Bağımlılık böyle bir şey. Emboli atmış olabilir, açlıktan ölmüş olabilir. Ama nihayetinde bağımlılık nedeni ile hayatını kaybetmiş. Gençlerimizi ve çocuklarımızı korumamız için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Bir kişiyi de kurtarabilirsek bu gayreti göstermemiz gerekir. Hedefimiz budur."


Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

AK Parti MHP ittifakında flaş gelişmeler!...
AK Parti MHP uzlaşmasıyla ortaya çıkan 27 maddelik ittifak paketi yarın TBMM'ye sunuluyor... Pakette...

Haberi Oku