GÜNDEM:
Gelenekten Geleceğimize Platformu, MHP'nin yönetim anlayışının değişmesini istedi
Toplantının sözcülüğünü, Mehmet Taşdelen, Sait Gönen, Azmi Karmahmutoğlu ve Semih Uşaklıgil yaptı.

İşte o açıklama ve Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğünde Temel Değişiklikler başlıklı 39 maddelik tasarı;MHP İçin Yeni Bir Yönetim Anlayışı ve Teşkilatlanma Modeli Önerisi

Platformumuzun geniş katılımlı ilk toplantısında arkadaşlarımızın ortaya koyduğu görüşlerde Milliyetçi Hareket Partisinde öncelikle yönetim anlayışının değişmesinin gerektiği dile getirilmiştir. Ve bu değişikliğin kurallara bağlanmasının zaruri olduğu anlatılmış, yeni bir Tüzük hazırlanmasının önemi vurgulanmıştır.

Yaptığımız çalışmalar neticesinde yeni bir yönetim anlayışı ve teşkilatlanma modelini camiamızın takdirine sunmak üzere hazırlamış bulunuyoruz.
Bu bakımdan önerdiğimiz yeni yönetim anlayışını ve teşkilatlanma modelini, temel prensip ve referanslarını ortaya koyarak izah etmenin yerinde olacağını düşünüyoruz.

Temel prensiplerimiz, “ülkücüye güven ve inanma”, “muayyenlik-belirlilik”, “danışma-şura”, “çarşaf listeden işaretleme yöntemi ile seçme ve seçilme”, “çevreden merkeze doğru yapılanma” ve “temayül yoklaması”dır.

Temel referansımız Türk Milletinin bizatihi kendisidir. Türk Milletinin değerleri ve kabulleri, değerlerimiz ve kabullerimizdir. Önceliğimiz Türk için Türk’e göre ve Türk tarafından esasına uygun bir anlayış ile dünyaya bakmak ve dünyayı böyle yorumlamaktır. Yine temel referanslarımız, Türk Milletinin maneviyatını oluşturan değerler sistemi ile Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemine ait müktesebattır. Amacımız bu müktesebat ile günü yorumlamak; günün ihtiyaçlarına uygun program ve projeler hazırlamak; geleceği güvenle inşa etmektir.

Milletimize ve insanlığa bakış açımızı belirleyen mutedil asabiyedir.Temel prensiplerimizin başında yer alan “ülkücüye güven ve inanma” prensibinin gereği olarak önerdiğimiz tüzükte Ülkücü Hareketin mensuplarının Milliyetçi Hareket Partisine üye olabilmesinin önünün açılmasını, üye olabilmenin kolaylaştırılmasını sağlayacağız. Ayrıca üyeliklerinin silinmesini sağlayan düzenleme yeni tüzükte yer almayacaktır.

“Muayyenlik-Belirlilik” prensibi uyarınca her kademe kongresi her üç yılda bir yapılacaktır. Partinin seçim ve kongrelerini yapacağı tarihlerin ay ve gün olarak tüzükte yer alması öngörülmektedir. Özetle mahalle delege seçimleri ile İlçe, İl ve Büyük Kongrenin üç yılda bir tüzükte belirlenmiş ay ve günlerde yapılacaktır.

Parti üyesi herkes mahallesinde hangi tarihte delege seçimi yapılacağını, ilçesinde ilinde hangi tarihte kongre yapılacağını üç yıl önceden bilecek ve bu tarihlere göre çalışma ve hazırlıklarını yapabilecektir. Bu sayede Milliyetçi Hareket Partisinde oldu-bitti seçim ve kongreler olmayacaktır. Yönetimlerde olmak diğer üyelere karşı bir avantaj olmaktan çıkacaktır. Her üye seçim ve kongre tarihlerini önceden bilerek siyasi çalışmasını yapabilecektir.

Ülkücü Hareketin mensupları uzun yıllara dayanan siyasi tecrübe ve birikime sahiptirler. Her birinin Ülkücü Hareket için harcadığı emek bir diğerinden az değildir. Dünyanın en uzak ve ücra köşesindeki ülkücü de patisi için dertlenir ve partisini sahiplenir. En az parti yöneticileri kadar hak sahibi olduğunu düşünür, inanır ve böyle hisseder. Bu bakımdan her ülkücü çeşitli bahanelerle engellenmeden partisine üye olabilme, seçme ve seçilme hakkına sahip olmalıdır.Milliyetçi Hareket Partisinde parti içi seçimler ayrışmalara, gruplaşmalara, kavgalara sebep olmayacak yöntemlerle ve yine liyakat esasını ortaya koyacak yöntem ile yapılmalıdır.

Bu sebeplerle her adayın bireysel olarak yarıştığı, herkesten oy isteyebileceği bir modeli seçim yöntemi olarak tercih ettik.


Bu yöntem “çarşaf listeden işaretleme yöntemi ile seçme ve seçilme” yöntemidir.
Burada da işaretlenecek aday sayısını seçilecek sayının yarısı kadar belirledik.

Zira bu şekilde liyakat esasına uygun düşen bir sonucun ortaya çıkabileceğini değerlendirdik.

İlçe, İl ve Genel Kurulda Başkan adayları için ayrı seçim yapılacaktır. Başkan adayları kendi aralarında yarışacaktır. Başkan adayının yönetim ve delege aday listesi olmayacaktır. Yönetim, Disiplin Kurulları ile bir üst kurul için seçilecek delegeler ayrı ayrı çarşaf listelerden işaretleme yöntemi ile seçilecektir. İlçelerde seçilen İlçe Başkanına 2 (iki), İllerde seçilen İl Başkanına 3 (üç), Genel Kurulda seçilen Genel Başkana Merkez Yürütme Kurulu için 8 (sekiz) kontenjan tanınacaktır. İlçe Yönetimleri başkan dahil 13 (onüç) kişiden, İl yönetimleri başkan dahil 17 (onyedi) kişiden oluşacaktır. İsteyen başkan adayı bu kontenjanını kongre divanına bildirerek kullanabilecektir. Genel Kurulda Genel Başkan, Merkez Yürütme Kurulu, Danışma Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu olmak üzere 4 (dört) üst organ seçilecektir. Merkez Yürütme Kurulu 40 (kırk), Danışma Meclisi 40 (kırk) ve Merkez Disiplin Kurulu 7 (yedi) üyeden oluşacaktır.

Yeni Tüzükte Yönetim Kurulu üye sayısını hem ilçelerde hem de illerde azaltmamızın sebebi, daha nitelikli ve hareket kabiliyeti yüksek yönetim kurullarının oluşabilmesi içindir. Zira bünye büyüdükçe hantallaşır ve hareket kabiliyetini yitirir. Nitekim mevcut tüzüğe göre oluşan yönetim kurullarında bir kısım yöneticilerin bir çok sebeple çalışma kabiliyetini yitirdiğini gözlemliyoruz.

Mevcut Tüzükte Merkez Yürütme Kurulunun üstlendiği görev ve sorumlulukları Merkez Yürütme Kurulu ve Danışma Meclisi olarak iki ayrı organa yüklememizin sebebi verimliliği artırmaktır.

Bugüne kadar partilerin teşkilatlanmasında karşımıza çıkan model, merkezden atama yöntemi ile ilçe ve il teşkilatlarının kurulması şeklinde olmuştur. Bizde de teşkilatlanma modeli olarak merkezden çevreye doğru teşkilatlanma modeli uygulana gelmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nde de Genel Merkez Yönetiminin İl Başkanlarını atadığı; atanan İl Başkanlarının İlçe Başkanlarını atadığı bir model benimsenmiştir. Atanan İlçe Başkanlarının önce bütün üyeleri yok sayarak yeniden 400 üye yazarak delege listesi oluşturduğu kongrelerde kendilerinin seçildiği; sonra il başkanını seçecek delege listesi ile yapılan il kongrelerinde İl başkanlarının seçildiği; ve nihayetinde Genel Başkanı seçecek üst kurul delegeleriyle Genel Başkanın seçildiği; Genel Başkanın yazdığı liste ile Merkez Yürütme Kurulun seçildiği bir model uygulana gelmiştir.Biz bu modeli reddediyoruz.

Yerine “çevreden merkeze doğru yapılanan teşkilatlanma modelini” ortaya koyuyoruz.
Bu modelde Siyasi Partiler Kanunun müsaade ettiği kadar tam katılımı sağlayıcı bir model ortaya koyuyoruz.

Teşkilatlanmanın birinci aşamasına “Mahalle Delegesi Seçimi” ile başlıyoruz. Mahalle Delegesi olmak isteyen her üyenin aday olabileceği bir düzenleme getiriyoruz.

İlçe Kongrelerinin İlçe Yönetimlerince yapılan delege listeleri yerine mahallelerden seçilen delegelerle yapılmasını sağlayacak düzenlemeler getiriyoruz.

Ha keza yine ilçe ve il kongrelerinde de her isteyen üyenin istediği kurula aday olabileceği düzenlemeler getiriyoruz.

Bütün seçimlerimizi çarşaf listeden işaretleme yöntemi ile en çok oy alan adayın seçildiği bir yöntem ile yapıyoruz.

Büyük Kongreye kadar böylece bütün üyelerin temsili olarak da olsa çoğunluk görüşünün ortaya çıktığı seçimlerle çevreden merkeze doğru yapılanan bir teşkilatlanma modelini ortaya koymuş oluyoruz.

Ayrıca istifa veya benzeri sebeplerle boşalan yönetimlerin yerine merkezden atama usulünü tümden ortadan kaldırıyoruz.

İlçelerde 30, illerde ise 45 gün içinde boşalan yönetimin yerine kongre ile yeni yönetimin seçilmesini sağlayacak düzenlemeler getiriyoruz.

Milletimizin kimliğini oluşturan ana referansımız İslam ve Kitabımız Kur’an-ı Kerim, Şura Süresi 38. ayette işlerimizin şura ile olması gerektiğini ortaya koymuştur. Nitekim Türk Tarihide Kurultay ve Divan adı altında devletin danışma-şura ile yönetildiğini kayıt altına almıştır. Hem dinimizde hem bin yılları aşan geleneğimizde şura, yönetim anlayışımızın temelini oluşturmuştur. Bu bakımdan yeni tüzükte sadece belli bir yaşın üstündekilerin (55 yaş üstü) seçilebileceği 40 kişilik bir Danışma Meclisi oluşturulacaktır. Bu danışma Meclisine de Genel Başkan Başkanlık edecektir.

Camianın gücünü kuvveden fiile çıkarabilmek bakımından hayatın her alanında yetişmiş çok sayıda ülkücü kadrodan bu çalışma kurul ve konseylerinde yararlanmanın gereğine inanıyoruz.

Yine tüzükte camianın çok sayıda yetişmiş siyaset ve bilim adamından parti olarak yararlanabilmek için kurulacak olan çalışma kurul ve konseyleri yer alacaktır. Bu Çalışma Kurul ve Konseylerinin sayısını, çalışma alanlarını ve yer alacak kişileri Danışma Meclisi belirleyecektir. Bu kurul ve konseylerin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan program ve projeler Parti Üst organı olan “Danışma Meclisinde” onaylanmak şartıyla parti için bağlayıcı olacaktır.

Genel Başkan ile parti yönetiminden sorumlu olacak olan Başkanlık Divanı, Merkez Yürütme Kurulundan seçilecektir. Genel Başkan, Başkanlık Divanı ve Merkez Yürütme Kurulu parti politikalarının uygulayıcısı olarak konumlandırılacak, Danışma Meclisince belirlenen kurul ve konseyler parti programlarının hazırlayıcısı olacaktır.

Kurul ve Konseyler “ortak aklın” ortaya çıkmasını sağlayan organlar, yine “ortak aklın” ürünü olarak seçilen parti teşkilatları “ortak aklı” uygulayan organlar olacaktır.

Danışma Meclisinde yer alanlar yönetim kademelerinde yer almayacaktır.

Milletvekili adayları ile Belediye Başkan adaylarının belirlenmesinde “temayül yoklaması” tek yöntem olarak yeni tüzükte yer alacaktır.

Ön seçim ve merkez yoklamasını tüzükten çıkarıyoruz.

Tek yöntem olarak temayül yoklamasını belirlememizin sebeplerinden birisi Milletvekili Aday Listeleri ile Belediye Başkan Adaylarının nasıl belirleneceğinin önceden bilinmesi içindir.

İkinci ve asıl sebebi ise ön seçimde sadece parti üyelerinin oy kullanabilecek olmasına karşın temayül yoklamasında kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan ülkücülerin de oy kullanabilecek olmasıdır.

Temayül yoklamasının daha geniş bir katılıma imkan vermesi sebebiyle ve camiaya emek vermiş çok sayıda Ülkücü Kuruluşlara mensup(Kamu-Sen gibi) ülkücünün de aday belirlerken görüşüne müracaat etmenin daha doğru, yerinde ve verimli sonuçlar doğuracağı kanaati ile bu tercihte bulunuyoruz.

Milletvekili listesinin belirlenmesinde seçim kararıyla birlikte ilan etmek şartıyla Genel Başkan’a dokuz kişilik bir kontenjan tanıyoruz.

Ancak kontenjan aday olarak milletvekili seçilen bir kişiye ikinci kez kontenjandan aday olma yolunu kapatıyoruz.

Belediye Meclis Üyesi Aday Listelerinin belirlenmesini ise ilçe Başkanı, İl Başkanı ve bir MYK üyesinden oluşan komisyonlara bırakıyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisinin dünya görüşünü topluma yeniden anlatmasının bir zaruret olduğu kanaatindeyiz.

Bu bakından Dokuz Işık Doktrinin güncellenmesi ile birlikte günümüze uygun düşen ve Türkiye’nin ihtiyacı olan yeni programlarla seçmenin karşısına çıkılması gerektiği kanaatindeyiz.

Türkiye’nin en önemli sıkıntılarının başında yoksulluk gelmektedir.

Türk Milletinin önüne “üreten ve zenginleşen bir Türkiye” hedefi koymak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz.

Sonuç olarak hakkını hukukunu bilen üyelerin sürekli çalıştığı, çalışanın öne çıktığı, iltifat gördüğü bir sistem ile ve yine kendi ülkücü kadroları ile üretilen program ve projelerin yine kendi ülkücü kadroları ile uygulamaya konulduğu bir teşkilat yapısına kavuşabileceğimize ve bu şekilde Türkiye’yi layıkıyla yönetebileceğimize inanıyoruz.

Gelenekten Geleceğimize Platformu Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğünde Temel Değişiklikler:


Birinci Bölüm
2. Madde Amaç, mevcut tanıma ek olarak yeni bir tanımlama yapacağız. Türk Milletinin Önüne “Üreten ve Zenginleşen bir Türkiye” hedefi koyacağız.
3. Madde Temel Değerler ve İlkelere Türk Dünyası ile ilgili yeni hedefler koyacağız. Türk Milliyetçileri arasında irtibatı artıracak faaliyetlerin gerekliliğini vurgulayacağız.
İkinci Bölüm
Parti Üyeliği
4. 5. 6. 7. Ve 8. Maddelerde parti üyeliği ile ilgili düzenlemeler yer alacaktır. Üye olmayı kolaylaştıracağız.
9. madde Üye Kayıtlarının İptali ve Yenilenmesi, bu maddeyi tüzükten çıkaracağız.
10. 11. 12. Maddelerde Parti Üyeliğinin Sağladığı Haklar, Parti Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları ve Parti Üyeliğinin Sona ermesi, bu maddeleri de daha demokratik hale getireceğiz.
3. Bölüm
Parti Teşkilat Yapısı
Bu bölümü yeniden yazdık.. Ana maddelerimiz aşağıdaki gibidir. Ayrıntılı çalışmamızı tüzük olarak yayınlayacağız.

TEŞKİLAT BİRİMLERİ

1. Madde: Parti; ana teşkilat birimleri ile çalışma kurul ve konseyleri ile yurt dışı temsilciliklerinden meydana gelir.
I. ANA BİRİMLER
A. İLÇE TEŞKİLATI
1. İlçe Teşkilatı
a. İlçe Kongresi
b. İlçe Başkanı
c. İlçe Yönetim Kurulu
d. Belde Teşkilatı
2. İl Teşkilatı
a. İl Kongresi
b. İl Başkanı.
c. İl Yönetim Kurulu
B. GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

1. Büyük Kongre
2. Genel Başkan
3. Başkanlık Divanı
4. Merkez Yürütme Kurulu
5. Danışma Meclisi
6. Merkez Disiplin Kurulu
C. YARDIMCI KURULLAR

1. Çalışma Kurulları
2. Çalışma Konseyleri
D. PARTİ GRUBU
1. TBMM Grubu
2. Belediye Meclis Grubu
III. YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER

TEŞKİLAT BİRİM MERKEZLERİ
2. Madde: Parti Genel Merkez Teşkilatı Ankara İl Merkezi’nde, il ve ilçe teşkilâtları ilgili il ve ilçe merkezlerinde, belde teşkilâtları ise il ve ilçe merkezleri hariç olmak üzere belediye teşkilâtı olan yerlerde kurulur.
YARDIMCI KURULLAR
3. Madde: Danışma Meclisinin belirlediği sayıca Çalışma Kurulu kurulur. Merkez Yürütme Kurulunun kararıyla her teşkilat kademesinde Kadın ve Gençlik konseyleri kurulabilir.
YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER
4. Madde: Yurt dışı temsilcilikler, , ilgili ülke mevzuatı da dikkate alınarak Genel Başkan’ın teklifi ve Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile Tüzüğe ek listede belirtilen yerlerde kurulabilir. Bu temsilciliklerdeki görevlendirmeler Genel Başkan tarafından yapılır. Bu temsilcilikteki görevliler Genel Başkan tarafından görevden alınabilir.
Dördüncü Bölüm
İLÇE VE İL TEŞKİLATI
BELDE TEŞKİLATI
5. Madde: - İl ve ilçe merkezleri dışında, belediye teşkilâtı bulunan yerlerde belde teşkilâtı kurulur. Belde teşkilâtı, bulunduğu ilçe teşkilâtına bağlı olarak çalışır. Belde Yönetimi İlçe Yönetim Kurulunca belirlenir. İlçe Yönetim Kurulu Belde Yönetimine görevden el çektirebilir. Belde yönetim kurulu başkan dahil 7 üyeden oluşur.
İLÇE KONGRESİ
6. Madde: İlçe Kongreleri her üç yılda bir Mart ayının ikinci haftası Pazar günü yapılır. Kongre ilgili tüm işleri yürütme görevi ilçe sekreterine aittir. İlçe Kongresinde İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu ve İl Delegeleri seçilir.
7. Madde: İlçe Yönetimleri İlçe başkanı hariç 12 (on iki) asil 6 (altı) yedek üyeden oluşur. İlçe Başkanı, İlçe Başkanlığına aday olanlar arasından gizli oyla seçilir.
8. Madde:
a) İlçe Kongresi seçilmiş 400 (dört yüz) delegeden oluşur. Eğer bir ilçede üye sayısı 400’den az ise İlçe Kongresinde o ilçeye kayıtlı bütün üyeler delege kabul edilir.
b. İlçe çevresindeki köy ve mahallelerde kayıtlı partili üye sayısı 400’den fazla ise 400 rakamı, partinin son milletvekili seçiminde o ilçede aldığı toplam oy sayısına bölünür. Elde edilen katsayı, köy ve mahallede son Milletvekili Genel Seçimi’nde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Çıkan sayı, köy ve mahallelerden seçilecek delege miktarını gösterir.
c. Köy ve mahallelerde ilçe kongresi delegelerinin o köy ve mahallelerde kayıtlı üyelerden seçilmesi zorunludur.
d. Bir köy veya mahalledeki partili üye sayısı, o köy için hesaplanan delege kontenjanı sayısının altında ise, bu durumdaki köy ve mahallelerdeki bütün üyeler delege sayılır.
e. Mahalle delege seçimleri her üç yılda bir Ocak ayının ikinci haftası Pazar günü yapılır.
f. Mahalle Delegeliğine aday olmak isteyen parti üyeleri, Delege seçimlerinin yapılacağı Pazar gününden önceki Cuma günü saat 21.00’a kadar İlçe Sekreterine veya İlçe Sekreterinin görevlendireceği kişiye dilekçe ile müracaat ederek aday olabilirler. Müracaat dilekçelerinin 2 suret olması zorunludur. Dilekçelerden bir sureti İlçe Sekreteri tarafından dosyalanarak ilçe Merkezinde muhafaza edilir. Diğer sureti İlçe sekreteri veya görevlendireceği kişi tarafından alındı belgesi şeklinde tarih ve saat yazılarak müracaat edene iade edilir. İlçe sekreteri, her mahalle için isim esasına göre alfabetik sıraya uygun adayların isminin yer aldığı oy pusulaları olarak hazırlar. Her adayın adının yanında işaretlemeye uygun bir kutucuk bulunur. Oy pusulasında kaç adayın delege seçileceği ve kaç adaya oy verileceği yazılmak zorundadır. Delege seçimlerinde seçilecek adayın yarısı kadar adaya oy verilir. Eksik veya fazla işaretleme durumunda o oy pusulası geçersiz sayılır. Seçilecek Delege sayısının yarısının küsuratlı çıkması durumunda çıkan rakam üst sayıya yuvarlanır.
g. Delege Seçimlerinde adaylık müracaatı yapan bir parti üyesinin müracaatına uygun olarak listelerde yer almaması durumunda o mahalle için delege seçimi iptal olur. Delege seçimleri iptal edilen mahallede bir hafta sonra yeniden seçim yapılır.
9. Madde: İlçe Başkanı, İlçe Kongresi tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk oylamada bu sayıya ulaşılamadığı takdirde ikinci oylamada en çok oyu alan İlçe Başkanı seçilir.
10. Madde: İlçe Kongresinde Yönetim Kurulu Aday Listesi ile İl Delegesi aday listesini hazırlama görevi İlçe Sekreterine aittir. İlçe Yönetimine aday olmak isteyen parti üyeleri İlçe Kongresinin yapılacağı Pazar gününden önceki Cuma günü saat 21.00 ‘a kadar İlçe Sekreterine veya İlçe Sekreterinin görevlendireceği kişiye dilekçe ile müracaat ederek aday olabilirler. Müracaat dilekçelerinin 2 suret olması zorunludur. Dilekçelerden bir sureti İlçe Sekreteri tarafından dosyalanarak ilçe Merkezinde muhafaza edilir. Diğer sureti İlçe sekreteri veya görevlendireceği kişi tarafından alındı belgesi şeklinde tarih ve saat yazılarak müracaat edene iade edilir. İlçe sekreteri, İlçe Yönetimi Aday listesini isim esası göre alfabetik sıraya uygun adayların isminin yer aldığı oy pusulalarını hazırlar. Her adayın adının yanında işaretlemeye uygun bir kutucuk bulunur. İlçe Kongrelerinde delegeler 6 (altı) ismin yanındaki kutucuğu işaretleyerek oy kullanırlar. Oy pusulasının altında kaç adaya oy verileceğinin yazılması zorunludur. Eksik veya fazla işaretleme durumunda o oy pusulası geçersiz sayılır. Seçilen İlçe Başkan adayının kontenjan aday bildirmemesi durumunda en çok oy alanlardan 12 (on iki) kişi asil Yönetim Kurulu Üyesi olarak 6 (altı) kişi Yedek Yönetim Kurulu Üyesi olarak İlçe Yönetim Kuruluna seçilir. Yönetim Kurulu Üyesi adayının aynı zaman da İlçe Başkan adayı olması ve seçilmesi durumunda İlçe Yönetim Kurulu Listesi en çok oy alan aday ile 12 (on İki)’ye tamamlanır. Ha keza seçilen İlçe Başkan adayının tek kontenjan adayı belirlemesi halinde de aynı yöntem uygulanır.
11. Madde: İlçe Kongrelerinde İlçe Başkan adayları seçildikleri takdirde kendileri ile birlikte seçilmek üzere belirleyebilirler. İlçe Başkan adayları, bu belirledikleri kişileri, adaylık müracaatı ile birlikte bir dilekçe ile Kongre Divan Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.
12. İlçe Kongrelerinde İlçe Başkan adayları, İlçe Başkan adaylarının kontenjan adayları İlçe Yönetim Kurulu Üyesi adayı olabilirler.
13. İlçe kongresinde il kongresi için seçilecek delege sayısı, partinin o ilçede aldığı oy sayısı esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır: 600 sayısı, il seçim çevresinde son milletvekili genel seçiminde partinin aldığı oy sayısı toplamına bölünür. Elde edilecek olan kat sayı, ilçe seçim çevresinde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Ortaya çıkan rakam, o ilçe kongresinde il kongresi için seçilecek delege sayısını gösterir.
14. İlçe Kongresinde İl Delegesi Adayı olmak isteyen parti üyeleri İlçe Kongresinin yapılacağı Pazar gününden önceki Cuma günü saat 21.00 ‘a kadar İlçe Sekreterine veya İlçe Sekreterinin görevlendireceği kişiye dilekçe ile müracaat ederek aday olabilirler. Müracaat dilekçelerinin 2 suret olması zorunludur. Dilekçelerden bir sureti İlçe Sekreteri tarafından dosyalanarak ilçe Merkezinde muhafaza edilir. Diğer sureti İlçe sekreteri veya görevlendireceği kişi tarafından alındı belgesi şeklinde tarih ve saat yazılarak müracaat edene iade edilir. İlçe sekreteri, İl Delegesi Aday listesini isim esasına göre alfabetik sıraya uygun adayların isminin yer aldığı oy pusulaları olarak hazırlar. Her adayın adının yanında işaretlemeye uygun bir kutucuk bulunur. Oy pusulasında kaç adayın delege seçileceği ve kaç adaya oy verileceği yazılmak zorundadır. Delege seçimlerinde seçilecek adayın yarısı kadar adaya oy verilir. Eksik veya fazla işaretleme durumunda o oy pusulası geçersiz sayılır. Seçilecek Delege sayısının yarısının küsuratlı çıkması durumunda çıkan rakam üst sayıya yuvarlanır.
15. Madde: İlçe Yönetim Kurulu adaylığına ve/veya İl Delegesi adaylığına müracaat eden parti üyelerinden birinin adının aday listelerinde yer almaması halinde İlçe Kongresi İptal olur. İptal edilen kongre dört hafta sonra yeniden yapılır.

İL KONGRESİ
16. Madde: İl Kongreleri her Üç yılda bir Mayıs ayının dördüncü haftası Pazar günü yapılır. Kongre ilgili tüm işleri yürütme görevi il sekreterine aittir. İl Kongresinde İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve Büyük Kongre Delegeleri seçilir.
17. Madde: İl Yönetimleri İl başkanı hariç 16 (on altı) asil 8 (sekiz) yedek üyeden oluşur. İl Başkanı, İl Başkanlığına aday olanlar arasından gizli oyla seçilir.
18. Madde: İl Başkanı, İl Kongresi tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk oylamada bu sayıya ulaşılamadığı takdirde ikinci oylamada en çok oyu alan İl Başkanı seçilir.
19. Madde: İl Kongresinde Yönetim Kurulu Aday Listesi ile İl Delegesi aday listesini hazırlama görevi İl Sekreterine aittir. İl Yönetimine aday olmak isteyen parti üyeleri İl Kongresinin yapılacağı Pazar gününden önceki Cuma günü saat 21.00 ‘a kadar İl Sekreterine veya İlçe Sekreterinin görevlendireceği kişiye dilekçe ile müracaat ederek aday olabilirler. Müracaat dilekçelerinin 2 suret olması zorunludur. Dilekçelerden bir sureti İl Sekreteri tarafından dosyalanarak il Merkezinde muhafaza edilir. Diğer sureti İl sekreteri veya görevlendireceği kişi tarafından alındı belgesi şeklinde tarih ve saat yazılarak müracaat edene iade edilir. İl sekreteri, İl Yönetimi Aday listesini isim esasına göre alfabetik sıraya uygun adayların isminin yer aldığı oy pusulaları olarak hazırlar. Her adayın adının yanında işaretlemeye uygun bir kutucuk bulunur. İlçe Kongrelerinde delegeler 8 (sekiz) ismin yanındaki kutucuğu işaretleyerek oy kullanırlar. Oy pusulasının altında kaç adaya oy verileceğinin yazılması zorunludur. Eksik veya fazla işaretleme durumunda o oy pusulası geçersiz sayılır. Seçilen İl Başkan adayının kontenjan aday bildirmemesi durumunda en çok oy alanlardan 16 (on altı) kişi asil Yönetim Kurulu Üyesi olarak 8 (sekiz) kişi Yedek Yönetim Kurulu Üyesi olarak İl Yönetim Kuruluna seçilir. Yönetim Kurulu Üyesi adayının aynı zaman da İl Başkan adayı olması ve seçilmesi durumunda İl Yönetim Kurulu Listesi en çok oy alan aday ile 16 (on altıya)’ye tamamlanır. Ha keza seçilen İl Başkan adayının bir veya iki kontenjan adayı belirlemesi halinde de aynı yöntem uygulanır.
20. Madde: İl Kongrelerinde İl Başkan adayları seçildikleri takdirde kendileri ile birlikte seçilmek üzere 3 (Üç) kontenjan adayı belirleyebilirler. İl Başkan adayları, bu belirledikleri kişileri, adaylık müracaatı ile birlikte bir dilekçe ile Kongre Divan Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.
21. İl Kongrelerinde İl Başkan adayları, İl Başkan adaylarının kontenjan adayları İl Yönetim Kurulu Üyesi adayı olabilirler.
22. İl Kongresi seçilmiş 600 (altı yüz) delegeden oluşur. İl kongrelerinde büyük kongre için seçilecek delege sayısı; ülke toplam milletvekili sayısının iki katının, Partinin son milletvekilliği genel seçiminde aldığı ülke toplam oy sayısına bölünmesiyle bulunacak kat sayının, ilgili il seçim çevresinde alınan oy sayısıyla çarpılması sonucunda bulunan sayıdır. Büyük kongre için seçilen delegelerin görev süresi, seçildikleri kongreyi takip eden ilk olağan kongrede yerlerine yeni delegelerin seçilmesine kadar devam eder. İlçe ve il kongreleri delege sayıları ile bir üst kongre için seçilecek delege sayılarını hesaplamak ve kongre tarihlerinden makul bir süre önce liste hâlinde ilgili kademelere göndermek görevi Teşkilâttan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tarafından yerine getirilir.
23. İl Kongresinde Büyük Kongre Delegesi Adayı olmak isteyen parti üyeleri İl Kongresinin yapılacağı Pazar gününden önceki Cuma günü saat 21.00 ‘a kadar İl Sekreterine veya İl Sekreterinin görevlendireceği kişiye dilekçe ile müracaat ederek aday olabilirler. Müracaat dilekçelerinin 2 suret olması zorunludur. Dilekçelerden bir sureti İlçe Sekreteri tarafından dosyalanarak il Merkezinde muhafaza edilir. Diğer sureti İl sekreteri veya görevlendireceği kişi tarafından alındı belgesi şeklinde tarih ve saat yazılarak müracaat edene iade edilir. İl sekreteri, Büyük Kongre Delegesi Aday listesini isim esasına göre alfabetik sıraya uygun adayların isminin yer aldığı oy pusulaları halinde hazırlar. Her adayın adının yanında işaretlemeye uygun bir kutucuk bulunur. Oy pusulasında kaç adayın delege seçileceği ve kaç adaya oy verileceği yazılmak zorundadır. Delege seçimlerinde seçilecek adayın yarısı kadar adaya oy verilir. Eksik veya fazla işaretleme durumunda o oy pusulası geçersiz sayılır. Seçilecek Delege sayısının yarısının küsuratlı çıkması durumunda çıkan rakam üst sayıya yuvarlanır.
24. Madde: İl Yönetim Kurulu adaylığına ve/veya Büyük Kongre Delegesi adaylığına müracaat eden parti üyelerinden birinin adının aday listelerinde yer almaması halinde İl Kongresi İptal olur. İptal edilen kongre dört hafta sonra yeniden yapılır.
BÜYÜK KONGRE
25. Büyük kongre her üç yılda bir Eylül ayının üçüncü haftası Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere en az iki gün yapılır.
26. Büyük Kongrede Genel Başkan, Merkez Yürütme Kurulu, Danışma Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu Seçilir. Merkez Yürütme Kurulu 40 (kırk) asil ve 20 (yirmi) yedek üyeden oluşur. Danışma Meclisi Kurulu 40 (kırk) asil ve 20 (yirmi) yedek üyeden oluşur. Merkez Disiplin Kurulu 7 (yedi) asil ve 4 (dört) yedek üyeden oluşur.
27. Büyük Kongre, seçilmiş delegelerden ve tabi delegelerden oluşur.
28. İl kongrelerinde Büyük Kongre için seçilecek delege sayısı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye sayısının iki katıdır. Tabi delegeler, parti üyeliğini muhafaza eden parti kurucuları, Genel Başkan, Merkez Yürütme Kurulunun asil ve yedek üyeleri, Danışma Meclisinin asil ve yedek üyeleri, Merkez Disiplin Kurulunun asil ve yedek üyeleri, İl ve İlçe kongrelerinde seçilmiş ve görevini devam ettiren İl ve İlçe Başkanları, seçilmiş tüm Belediye Başkanlarıdır.
29. Büyük Kongrede her bir parti üyesi Genel Başkan adayı olabilir. Genel Başkan, Büyük Kongre tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada bu sayıya ulaşılamadığı takdirde üçüncü oylamada en çok oyu alan Genel Başkan seçilir.
30. Büyük Kongrede Merkez Yürütme Kurulu, Danışma Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu aday listelerini hazırlama görevi parti Genel Sekreterine aittir.
31. Merkez Yürütme Kuruluna aday olmak isteyen parti üyeleri, Büyük Kongrenin yapılacağı Pazar gününden önceki Perşembe günü saat 21.00’a kadar parti Genel Sekreterine veya görevlendireceği kişiye dilekçe ile müracaat ederek aday olabilirler. Müracaat dilekçelerinin 2 suret olması zorunludur. Dilekçelerden bir sureti parti Genel Sekreteri tarafından dosyalanarak parti Genel Merkezinde muhafaza edilir. Diğer sureti parti Genel Sekreteri veya görevlendireceği kişi tarafından alındı belgesi şeklinde tarih ve saat yazılarak müracaat edene iade edilir. Parti genel Sekreteri, isim esasına göre alfabetik sıraya uygun adayların isminin yer aldığı oy pusulalarını hazırlar. Her adayın adının yanında işaretlemeye uygun bir kutucuk bulunur. Oy pusulasında kaç adayın Merkez Yürütme Kuruluna seçileceği ve kaç adaya oy verileceği yazılmak zorundadır. Merkez Yürütme Kurulu seçimlerinde seçilecek adayın yarısı kadar adaya oy verilir. Eksik veya fazla işaretleme durumunda o oy pusulası geçersiz sayılır.
32. Danışma Meclisine aday olmak isteyen 55 yaşından gün almış parti üyeleri, Büyük Kongrenin yapılacağı Pazar gününden önceki Perşembe günü saat 21.00’a kadar parti Genel Sekreterine veya görevlendireceği kişiye dilekçe ile müracaat ederek aday olabilirler. Müracaat dilekçelerinin 2 suret olması zorunludur. Dilekçelerden bir sureti parti Genel Sekreteri tarafından dosyalanarak parti Genel Merkezinde muhafaza edilir. Diğer sureti parti Genel Sekreteri veya görevlendireceği kişi tarafından alındı belgesi şeklinde tarih ve saat yazılarak müracaat edene iade edilir. Parti genel Sekreteri, isim esasına göre alfabetik sıraya uygun adayların isminin yer aldığı oy pusulalarını hazırlar. Her adayın adının yanında işaretlemeye uygun bir kutucuk bulunur. Oy pusulasında kaç adayın Danışma Meclisine seçileceği ve kaç adaya oy verileceği yazılmak zorundadır. Danışma Meclisi seçimlerinde seçilecek adayın yarısı kadar adaya oy verilir. Eksik veya fazla işaretleme durumunda o oy pusulası geçersiz sayılır.
33. Merkez Disiplin Kuruluna aday olmak isteyen parti üyeleri, Büyük Kongrenin yapılacağı Pazar gününden önceki Perşembe günü saat 21.00’a kadar parti Genel Sekreterine veya görevlendireceği kişiye dilekçe ile müracaat ederek aday olabilirler. Müracaat dilekçelerinin 2 suret olması zorunludur. Dilekçelerden bir sureti parti Genel Sekreteri tarafından dosyalanarak parti Genel Merkezinde muhafaza edilir. Diğer sureti parti Genel Sekreteri veya görevlendireceği kişi tarafından alındı belgesi şeklinde tarih ve saat yazılarak müracaat edene iade edilir. Parti genel Sekreteri, isim esasına göre alfabetik sıraya uygun adayların isminin yer aldığı oy pusulalarını hazırlar. Her adayın adının yanında işaretlemeye uygun bir kutucuk bulunur. Oy pusulasında kaç adayın Merkez Yürütme Kuruluna seçileceği ve kaç adaya oy verileceği yazılmak zorundadır. Merkez Yürütme Kurulu seçimlerinde seçilecek adayın yarısı kadar adaya oy verilir. Seçilecek üye sayısının yarısının küsuratlı çıkması durumunda çıkan rakam üst sayıya yuvarlanır. Eksik veya fazla işaretleme durumunda o oy pusulası geçersiz sayılır.
34. Merkez Yürütme Kurulu, Danışma Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu Seçimlerinde adaylık müracaatı yapan bir parti üyesinin müracaatına uygun olarak listelerde yer almaması durumunda o Kurul için seçim iptal olur. Kurul seçimleri iptal edilen Kurul için bir ay sonra yeniden seçim yapılır.
35. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları ile bunların listelerdeki sıraları, temayül yoklaması ile belirlenir. Temayül Yoklaması ön seçim şartlarında gizli oy açık tasnif ile yapılır. Temayül Yoklaması seçimlerine o seçim çevresindeki tüm üyeler ve Merkez Yürütme Kurulunca tespit edilen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılır. Parti üyeleri hariç temayül yoklaması seçimlerine katılacakları Merkez Yürütme Kurulu belirler. Temayül Yoklaması seçim sonuçlarını Milletvekili aday listesi haline getirmek görevi Merkez Yürütme Kurulunun görevidir.
36. Temayül Yoklaması seçimlerinde her seçim çevresinde Milletvekili adaylığına müracaat eden aday adaylarının isim esasına göre alfabetik sıraya uygun isminin yer aldığı oy pusulalarını Parti Genel Sekreteri hazırlar. Her adayın adının yanında işaretlemeye uygun bir kutucuk bulunur. Oy pusulasında kaç adayın Milletvekili Aday listesine seçileceği ve kaç adaya oy verileceği yazılmak zorundadır. Milletvekili Aday Adayı seçimlerinde seçilecek adayın yarısı kadar adaya oy verilir. Seçilecek üye sayısının yarısının küsuratlı çıkması durumunda çıkan rakam üst sayıya yuvarlanır. Eksik veya fazla işaretleme durumunda o oy pusulası geçersiz sayılır.
37. Milletvekili aday listesinin belirlenmesinde Genel Başkanın 9 kişilik kontenjanı vardır. Genel Başkan, bu kontenjanını Genel Seçimler ilan edildikten sonra adaylık müracaatlarının başladığı güne kadar hangi seçim çevresinde hangi sıralara kontenjan kullanacağını ilan etmek şartıyla kullanır. Bir kez Genel Başkan kontenjanından aday olan kişi bir daha Genel başkan Kontenjanından Milletvekili adayı olamaz.
38. Belediye Başkan adaylarının belirlenmesinde de Milletvekili Adaylarının belirlenmesinde ki usul ve esaslar uygulanır.
39. Belediye Meclis Üyesi adayları İlçe Başkanı, İl Başkanı ve bir Merkez Yürütme kurulu üyesinin yer aldığı komisyon tarafından belirlenir.
Yukarıdaki maddelere ek olarak tüzükte yer alacak maddeler Tüzük ile birlikte açıklanacaktır…

Gelenekten Geleceğimize Platformu
Tüzük Komisyonu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Türkiye’den AB’ye rest: Bu anlaşmayı sürdürmenin...
AB Bakanı Ömer Çelik, Reuters haber ajansına özel bir röportaj verdi. Çelik, Türkiye'nin AB üyeliği...

Haberi Oku